FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Документи на институцията

1. Училищен учебен план  на 106 ОУ"Григорий Цамблак за учебната 2022/2023 година

2.Стратегия_за_развитие_на_106.ОУ

3.Правилник за дейността на 106. ОУ "Григорий Цамблак"

Приложения към Правилник за дейността на училището:

4. Правилник за вътрешния трудов ред на 106. ОУ"Григорий Цамблак 

5. Годишен план на 106 ОУ"Григорий Цамблак за учебната 2022/2023 година

6. Мерки за повишаване на качеството на образование в 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2022/2023година

7. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване за учебната на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2022/2023година

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2022/2023година

9. Училищна програма за целодневната организация на учебния процес в 106.ОУ „Григорий Цамблак” 

10. План на дейностите по безопасност на движението на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2022/2023година

11. План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2022/2023година

12. Годишно разписание на часовете по безопасност и движение по пътищата на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2022/2023година

13.  Етичен кодекс на училищната общност

14. Училищна процедура по налагане на санкции

15. Правила за мрежова сигурност