FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Документи на институцията

Училищен учебен план  на 106 ОУ"Григорий Цамблак за учебната 2021/2022 година

1.Стратегия_за_развитие_на_106.ОУ

2.Правилник за дейността на 106. ОУ "Григорий Цамблак"

Приложения към Правилник за дейността на училището:

Правила за обучение и труд в условията на извънредна епидемиологична обстановка

Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда

Правила за поведение при съмнение или случай на заразяване в училището

3. Правилник за вътрешния трудов ред на 106. ОУ"Григорий Цамблак 

4. Годишен план на 106 ОУ"Григорий Цамблак за учебната 2021/2022 година

5. Мерки за повишаване на качеството на образование в 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2021/2022година

6. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване за учебната на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2021/2022година

7. Програма за превенция на ранното напускане на училище на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2021/2022година

8. Училищна програма за целодневната организация на учебния процес в 106.ОУ „Григорий Цамблак”

 9. План на дейностите по безопасност на движението на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2021/2022година

10. План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2021/2022година

11. Годишно разписание на часовете по безопасност и движение по пътищата на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2021/2022година

12. Училищна процедура по налагане на санкции

 

 

 

Архив минали години

Годишен план на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2019/2020 г.

Правилник за дейността на 106. ОУ "Григорий Цамблак" за учебната 2019/2020 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на 106. ОУ "Григорий Цамблак"

Инструктаж

Училищен учебен план за 2019/2020 г.

план-БДП

Годишен план на училището за учебната 2018/2019 г.

Етичен кодекс на учители, служители и работници в 106 ОУ "Григорий Цамблак"

Стратегия за развитие на 106 ОУ "Григорий Цамблак"