FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

В периода на лятната ваканция в 106 ОУ "Григорий Цамблак" няма планирани дейности и мероприятия по проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

 

Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие на чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание.

Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез  осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие. Насочена е към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици и предвижда допълнителни обучения по български език и литература и математика в начален етап, приоритетно по български език и математика и по природни науки - за учениците от прогимназиален етап