FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Проект "Финансови игри - Игрите на Незнайко"

 

Проектът „Училищни финансови игри „Игрите на НеЗнайко” е разработен и се реализира в партньорство с образователен център „НеЗнайко” и фондация ИНТЕРМЕДИЯ. Финансиран е по Националната програма „Училището-територия на учениците” в частта за развитие на извънкласната и извънучилищната дейност. Целта на проекта е да се повиши финансовата култура на децата и да се привлекат родителите към училищния живот чрез участие в състезателни игри.
В игрови ситуации децата се запознават със специфичната финансова терминология, развиват аналитични умения, придобиват качества за работа в екип, лоялност и отговорност, възпитават се в дух на предприемачество и уважение към труда.


В българското училище липсват занимания за получаване на общодостъпна икономическа информация, както и елементарна финансова култура, която е необходима за младите хора в динамично развиващата се пазарна икономика. Финансовите игри „НеЗнайко” предлагат забавен, лесен начин за създаване на практически навици и умения, необходими за постигане на финансов просперитет, изграждат умения и навици за генериране, управление и умножаване на пари. Игрите запознават децата с основните понятия като дават точна представа и тълкуване на думите, кара ги да мислят и да създават нови разнообразни финансови варианти, подтиква ги да търсят и ползват финансово изгодни предложения.


Игрите са отворена система за копиране на казуси от действителността, които дават възможност на играчите да упражнят и усетят развитието и последиците на една реална възможност. Игрите се провеждат под формата на занимание /2 учебни часа/ по паралелки и класове.

 

 

Подготвителен период


По проекта е създаден Училищен клуб „НеЗнайко”, в който членуват над 70 ученици от трети до осми клас. Заниманията се провеждат в самостоятелно помещение, обзаведено с две игрални маси, столове, шкаф за материали и принадлежности. Членовете на клуб „НеЗнайко” имат отличителни атрибути - блузка, шапка и раница.
Учителите, които водят игрите, разполагат с персонална USB преносима флаш памет и достъп до лаптоп и принтер. За тяхното специализирано и поддържащо обучение за водещи на игрите е конструирана уеб базирана платформа за дистанционно обучение. Чрез нея те получават достъп до спомагателни материали, указания за използване на термини, тестове, бланки и др. Обучението на учителите за работа с уеб базираната платформа е осъществено от инструктори на Интермедия, а Образователен център „НеЗнайко” проведе специализираното обучение за водещи на първо ниво на игрите- „Моите пари”.

 

 

Обучителен период


В първата фаза на проекта се формират групи и се изготвят графици за провеждане на десет игрови занимания, а най-добре представилите се ученици сформират отбори за участие в коледен турнир с цел представяне на игрите пред родители и съученици.
Втората фаза на проекта включва десет игрови занимания и състезание с участие на родителите, като най-добрите се включват в турнир за купата на НеЗнайко.
Проектът завършва с национално онлайн състезание с тестове /решаване на финансови казуси/ за купа ИНТЕРМЕДИЯ. В него могат да се включат ученици от всички училища от България чрез регистрация в уеб базираната платформа.
За популяризирането на училищния клуб „НеЗнайко” и създаването на мрежа от клубове „Незнайко” на територията на общината, ще бъде изработен презентационен диск с филм, а на пресконференция ще бъдат обобщени постигнатите резултати от съвместната работа.

 

 

Финансовите игри предлагат възможности за надграждане с допълнителни области – „Банки” , „Осигурителни фондове” и „Борси”. Също така има възможност най-добрите ученици да влязат в ролята на водещи на игрите и да се приложи принципа „ деца учат деца”. По желание на училищното ръководство могат да се привлекат като участници в игрите безработни младежи или деца, отпаднали от образователната система, за да придобият умения и знания в неформална среда.

 

 

 

Основни партньори в изпълнението на проекта са:

 

 

Образователен център „НеЗнайко”- регистриран по ТЗ и притежаващ авторското право на "Игрите на неЗнайко". Екипът провежда обучение на учители за водещи игрите, разработва поетапно игровите нива, ситуационните карти и финансовите казуси /тестовете/ за състезанията, подготвя съпътстващи обучителни материали за уеб базираната платформа.


Фондация ИНТЕРМЕДИЯ - юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ. Екипът на Интермедия изгражда уеб базираната платформа за обучение на учителите за водещи с интегрирано е-съдържание за съпътстващо обучение на учениците. Инструктор на Интермедия провежда обучение на учителите как да използват електронна платформа за обучение и работа с тестови софтуер, изработва уебстраницата на училището и ще я администрира до края на учебната година, осигурява медийно представяне на проекта чрез публикации в специализирани издания за образованието, вестници, списания и др.