FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Проект "Празници и ритуали в 106 ОУ "Григории Цамблак"

ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ В 106 УЧИЛИЩЕ


В българската образователна система дълго време след промените липсваше ритуализацията като средство, представящо училището като институция, която създава уважение, респект и приемственост. Логично е продължението на националната политика за въвеждането на системи за ритуализация и съхраняване на традициите в българското образование и през 2008г. Проектът, който се реализира от м. ноември, ще даде възможности на екипа на 106 основно училище да събере в свой правилник опита от провеждането на всички тържества през цялата учебна година, както и да осигури прозрачност при награждаването на децата, родителите и педагозите за отличен успех, особени заслуги и принос към развитието на училището. Чрез тази ясно изградена система ще се повиши доверието в образователната институция и ще се създадат предпоставки за осъзнаването на отговорната роля на 106 основно училище като институция, формираща бъдещите граждани. Чрез дейностите за създаването на графичен знак (лого) и химн на училището, както и с допълнителната изработка на различните видове корпоративни материали, ще се повиши видимостта на училището сред различни групи и ще приобщи родителите и децата в създаването на учебна среда, която има стимули и награди за добрите постижения. Така училището ще продължи задачата си да възпитава отговорни, ангажирани и успяващи млади хора. 


 
Дейности през 2009г. 


 
Конкурс за изработка на графичен знак на училището. 


 
Изработка на паметни символи на училището. 


 
Изработване на Правилник с вътрешни правила за организация и провеждане на европейски, национални и училищни празници, традиционни събития. 


 
Изработване на училищна система за поощряване и награждаване на изявени ученици, учители, родители и организации: 


 
Продуциране на училищен химн - конкурс за текст, музика и изпълнители, аранжимент и звукозапис. 


 
Създаване на училищен медиен екип за изработка на електронен вестник. 


 
Изработка на годишен мултимедиен албум на училищния живот. 


 
Проектът се осъществява в партньорство с фондация ИНТЕРМЕДИЯ. 


Ръководител на проекта: Росица Митрева