FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Проект "Фолклор на етносите в България - ромски фолклор"


English

ЦЕЛИ:

Създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище, чрез изучаването на ромски фолклор.

Оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени
познавателни и развиващи дейности.

Взаимно опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите.


ДЕЙНОСТИ:

Обучение на учители за използването на интерактивни методи и забавни игри за работа с деца и създаване на мултиетнически екипи.

Събиране на ромски приказки, песни и за различни празнични обичаи.
Изработка на традиционни сувенири и украси.

Сформиране на самодеен състав с танцова трупа и провеждане на вечери на етносите.

УЧАСТНИЦИ:

В проекта са включени ученици от втори до осми клас, обособени в две хетерогенни групи с по тринадесет-петнадесет ученика. Първата група обхваща децата от втори до четвърти клас, а втората - от пети до осми клас. Непреките участници в проекта са всички ученици и учители от 106 ОУ “Григорий Цамблак”, родители, а също и цялата квартална общност на кв. Левски в р-н Подуяне.


РЕЗУЛТАТИ:

С реализиране на дейностите на проекта се повишава посещаемостта на децата, подлежащи на задължително обучение, а неоснователните отсъствия от училище се сведат до минимум. Създадат се условия за успешно интегриране на ромски деца - чрез създаване на самочувствие и увереност в способностите и възможностите им. В благоприятната среда за развитие на индивидуалните творчески заложби се формират толерантност и уважение към различната култура и ценности, а чрез взаимно опознаване и обмен на специфични етнически традиции и културни продукти се изгражда устойчив модел на поведение – зачитане на плурализма и