FacebookYoutube
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Проекти

Проект "Аз уча, аз успявам" е насочен към 107 ученици от I - VII клас, 98 от които представители на  ромска етническа група, 7 с български етнически произход и 2 със сирийски произход на вузраст от 7 до 14г. Дейностите ще се реализират от 8 педагогически специалисти в 106. ОУ. Акцентът в прокта се поставя в извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт, чиято цел е да отговори на индивидуалните нужди и интереси на учениците, с помощта на които, да се повиши мотивацията за обучение и по-високи академични резултати. Чрез разнообразни интерактивни занимания с фокус развиване на умения за 21 век, се цели превенция на ранното отпадане от образователната система и подобряване качеството на образование. В заниманията по интереси ще се създадат осем клуба, фокусирани върху личностното развитие на учениците. Проект "Аз уча, аз успявам" ще се създаде в изпълнение на дейност 3 по приоритет 2 и с ученици върнати по механизма за обхват и задържане в системата на образованието,чиято цел е да помогне ъчениците в наваксване на пропуските им, повишаване мотивацията им и предотвратяване повторно отпадане от образователната система. Реализирането на проекта е в рамките на 8 месеца.