Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Мисия и визия

МИСИЯ

       Мисията на 106 основно училище " Григорий Цамблак" е да осигури достъп до качествено обучение, ранно професионално ориентиране и продължаващо обучение на учениците от начален и прогимназиален етап. В съответствие със съвременните образователни тенденции и нужди на бизнеса, фокус на обучението са ключови умения и компетентности необходими на всеки човек за неговата реализация.

 

ВИЗИЯ

      Утвърждаване на училището като модерно, конкурентно и иновативно с изградена мотивирана и работеща общност. Училището е сред най-добрите в теоретичната и практическа подготовка на учениците си в съответствие с държавните образователни стандарти и съвременните образователни тенденции. Учениците ни имат потребността да се обучават в крак с новите технологии и разбиране за учебен процес, за това учебните часове са насочени към ангажиране на всеки ученик. Учебният процес се диференцира така, че да удовлетвори нуждите на всички участници в процеса на обучение и да се запази индивидуалността на учениците ни. Всеки един член на общността на училището носи отговорност за спазването на правилата и нормите на поведение с цел повишаване на имиджа на училището. Съхраняването на българските традиции и обичаи са ключова отговорност на училищната общност.