Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Прием на първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА

1 ПАРАЛЕЛКА С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО ИЗБОР НА РОДИТЕЛИТЕ/Български език и литература; Математика; Музика-класическа китара/

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА І-ВО КЛАСИРАНЕ В І КЛАС

І а клас:

 Свободни места след І-во класиране - 24

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ІІ-РО КЛАСИРАНЕ В І КЛАС

І а клас:

 Свободни места след ІІ-ро класиране - 13

  

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ІІІ-ТО КЛАСИРАНЕ В І КЛАС

І а клас:

 

 

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА

1 ПАРАЛЕЛКА С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО ИЗБОР НА РОДИТЕЛИТЕ - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; МУЗИКА- класическа китара или перкусии; фИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ИЛИ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

ДЕЙНОСТ СРОК
Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас 29.03.2019 г.
 Подаване на заявления от родител за прием в първи клас

 от 15.04.2019 г.

до 15.05.2019 г.

 Обявяване на списъците на приетите ученици на I - во класиране. В сайта на училището и на входната врата на сградата.  03.06.2019 г. в 17.00 ч.
 Записване на учениците приети на  I - во класиране.  от 04.06.2019 г. до 06.06.2019 г. до 17.00ч
 Обявяване на незаетите места за II - ро класиране.  В сайта на училището и на входната врата на сградата.  06.06.2019 г. - в 18.00ч
 Подаване на заявления за участие във  II - ро класиране.  от 07.06.2019 г. до 10.06.2019 г. вкл.  до 12.00 ч.
 Обявяване на списъците на приетите ученици на  II - ро класиране.В сайта на училището и на входната врата на сградата.  10.06.2019 г. - в 18.00ч
 Записване на учениците приети на  II - ро класиране. 11.06.2019 г. до 12.06.2019 г. вкл.  до 17.00 ч.
 Обявяване на незаетите места за   III - то класиране.  В сайта на училището и на входната врата на сградата.  12.06.2019 г. - 18.00 ч.
Подаване на заявления за участие в трето класиране  от 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г. вкл. до 12.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране  14.06.2019 г. - в 18.00 ч.
Записване на учениците, приети на трето класиране  18.06.2019 г. до 17.00 ч.
Обявяване  на свободните места след трето класиране  20.06.2019 ч.
 Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет - страницата на училището и на входната врата на сградата  от 21.06.2019 г. до 13.09.2019 г.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

         I .   За кандидатстване:

 Заявление за кандидатстване  - по образец    /изтегли от тук/

        II .  За записване:

           1.Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

           2.Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства /представят се оригиналите на документите за сверяване/

           3.Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

           4.Акт за раждане на ученика /за сверяване на данни/.

 

 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - /ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК/

 

Заявление за прием в първи клас - изтегли от тук

 

Заявление за прием в клас от ІІ до VІІ - изтегли от тук