Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Прием на първи клас

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018 - 2019ГОДИНА

1 ПРАРАЛЕЛКА С ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

 

ДЕЙНОСТ СРОК
Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас 30.03.2018г
 Подаване на заявления от родител за прием в първи клас

 от 16.04.2018

до 16.05.2018г

 Обявяване на списъците на приетите ученици на I - во класиране. В сайта на училището и на входната врата на сградата.  04.06.2018 в 17.00ч
 Записване на учениците приети на  I - во класиране.  от 05.06.2016г до 07.06.2018г до 17.00ч
 Обявяване на свободните места за  за участие за  II - ро класиране.  В сайта на училището и на входната врата на сградата.  07.06.2018г - в 18.00ч
 Подаване на заявления за участие във  II - ро класиране.  от 08.06.2018г до 11.06.2018г до 12.00ч
 Обявяване на списъците на приетите ученици на  II - ро класиране.В сайта на училището и на входната врата на сградата.  11.06.2018г - в 18.00ч
 Записване на учениците приети на  II - ро класиране. 12.06.2018г до 13.06.2018г до 17.00ч
 Обявяване на свободните места за   III - то класиране.  В сайта на училището и на входната врата на сградата.  13.06.2018г - 18.00ч
 Попълване на свободните места за   III - то класиране.    от 14.06.2018г
Информацията за свободни места се побликува на интернет -страницата на училището и РУО София-град от 20.06.2018г до 14.09.2018г

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

         I .   За кандидатстване:

 Заявление за кандидатстване  - по образец    /изтегли от тук/

        II .  За записване:

           1.Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

           2.Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства /представят се оригиналите на документите за сверяване/

           3.Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

           4.Информация за ученика - по образец    /изтегли от тук/

           5.Заявление за целодневна подготовка - по образец    /изтегли от тук/

           6.Заявление за разширена подготовка /ИУЧ/- по образец    /изтегли от тук/

 

 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС - /ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК/

 

Заявление за прием в първи клас - изтегли от тук