Facebook
106 ОУ Григорий Цамблак
Основно училище в град София

Проекти

Проект „Аз уча, аз успявам „ е насочен към 107 ученици от I –VII клас, 98 от които представители на ромска етническа група, 7 с български етнически произход и 2 със сирийски произход на възраст от 7 до 14 г. Дейностите ще се реализират от 8 педагогически специалисти в 106. ОУ. Акцентът в проекта се поставя в извънкласни дейности, занимания по интереси и организиран отдих и спорт, чиято цел е да отговори на индивидуалните нужди и интереси на учениците с помощта на които да се повиши мотивацията за обучение и по- високи академични резултати, чрез разнообразни интерактивни занимания с фокус развиване на умения за 21 век, превенция на ранното отпадане на образователната система и подобряване качеството на образование. В занимания по интереси ще се създадат осем клуба фокусирани върху личностното развитие на учениците. Проект „Аз уча, аз успявам“ ще се създаде в изпълнение на дейност 3 по приоритет 2 и с ученици върнати по механизма за обхват и задържане в системата на образованието, чиято цел е да подпомогне учениците в наваксване на пропуските им, повишаване мотивацията им и предотвратратяване повторно отпадане от образователната система. Реализирането на проекта е в рамките на 8 месеца.